• Thursday 18th July 2019

اطلاعیه مشترک ١٠ جریان سیاسی جنایات هولناک اعدام ٣ زندانی سیاسی و تهاجم موشکی به دفاتر احزاب کردستان را به شدت محکوم می کنیم

امروز شنبه ١٧ شهریور برابر با ٨ سپتامبر، حکم اعدام سه نفر از زندانیان سیاسی کردستان (رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی) علیرغم تلاشها و اقدامات پرشمار در داخل و خارج از کشورعلیه آن، به اجرا درآمد.

همزمان، مقرهای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مورد حمله موشکی سپاە پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

علاوه بر تلفات و خسارت فراوان، شماری از کادرها و اعضای آنها جان خود را ازدست داده و تعداد زیادی نیز مجروح شده اند.

این اقدام و یورش جنایتکارانه رژیم در شرایطی صورت گرفت که مبارزات مردم در کردستان و سراسر ایران دامنه گستردەای به خود گرفته است.

بحران اقتصادی و ناامنی، همه ی زندگی مردم را فراگرفته است. ابعاد این نارضایتی مرزهای کشور را درنوردیده است.

برای نمونه، تنها روز قبل از این یورش وحشیانه، مردم معترض بصرە، پایگاە شبهه نطامیان وابسته به ایران و نیز کنسولگری این رژیم را تخریب نموده و به آتش کشیدند و به این ترتیب نفرت خود را از تجاوزهای ایران در عراق نشان دادند.

ما شکی نداریم که این اعدامها و عملیات تجاوزگرانه، نه تنها ارادە مردم کردستان را تضعیف نمی نماید، بلکه سنگر مقاومت و مبارزە بر علیه این رژیم سرکوبگر را مستحکمتر می نماید.

ما این ترور و تجاوز سازمانیافته را محکوم میکنیم و از همه مردم ایران میخواهیم که این جنایت، وحشیگری و تجاوز را با تداوم مبارزە خود بر علیه این رژیم پاسخ دهند

مبارزە و مقاومت مردم کردستان همسو با مبارزات سراسری ایران و در پیوند عمیق با آن است.

اعدام فعالین سیاسی، کشتار کولبران در مرزها و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نه تنها بر عمر منحوس این حکومت نمی افزاید، بلکه مرگ آن را تسریع می کند.

ما تاسف عمیق خود را به مناسبت جانباختن کادر و پیشمرگان حزب دمکرات و اعدام سه فعال سیاسی اعلام میداریم و تسلیت خود را به خانوادە و همسنگرانشان و تمامی مردم کردستان و ایران تقدیم میداریم.

ما عهد میکنیم با تحکیم همبستگی میان خود و دیگر نیروهای همراه و همسو در اپوزیسیون، این کردار سرکوبگرانه و تبهکارانه را با تلاش برای ایجاد اتحادی گسترده و سراسری پاسخ داده و با عزمی راسختر، مبارزات خود را برای ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک و برابر برای همه مردمان آن، ادامه دهیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی پیروزی

 از آن توده هاست

١٧ شهریورماه ١٣٩٧ – هشتم سپتامبر ٢٠١٨

اتحاد ملی دمکراتیک آذربایجان

جنبش جمهوریخوهان دمکرات و لائیک ایران – شورای هماهنگی

حزب تضامن دمکراتیک اهواز

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ایران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

کومه له زحمتکشان کردستان