• Wednesday 3rd June 2020

اقدام به خودکشی یک زندانی در شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان و وضعیت نامشخص وی

زندانی عیسی براهویی حدودا ۲۲ ساله بیش از یک هفته پیش در بند۱ زندان مرکزی زاهدان مورد شکنجه و ضرب وشتم و اذیت و آزار فردی به نام مالکی رئیس بند ۱ زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت .

بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ضرب و شتم وحشیانه یک زندانی توسط زندانبانان ولی فقیه و انتقال وی به شکنجه گاه و اقدام او به خودکشی برای رهایی یافتن از اعمال ضدبشری در زندان مرکزی زاهدان .

زندانی عیسی براهویی حدودا ۲۲ ساله بیش از یک هفته پیش در بند۱ زندان مرکزی زاهدان مورد شکنجه و ضرب وشتم و اذیت و آزار فردی به نام مالکی رئیس بند ۱ زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت .

این شکنجه گرپس از اعمال وحشیانه دستور داد که این زندانی بی دفاع را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی منتقل نمایند و در آنجا هم مورد شکنجه پاسداربندهای این شکنجه گاه قرار گرفت .

این زندانی یک هفته پیش ،پس از انتقال به سلول انفرادی برای پایان دادن به درد و رنج و شکنجه های وحشیانه اقدام به خودکشی نمود و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست.

زندانبانان ولی فقیه بطور سیستماتیک و مستمر اقدام به شکنجه که بعضا منجر به مرگ زندانیان می شود می نمایند ولی زندانیان بی دفاع هیچگونه حقی برای دفاع از خود ندارند و هیچ کسی پاسخگوی آنها نیست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ضرب و شتم وحشیانه زندانیان توسط زندانبانان در زندانهای مختلف ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که گاها منجربه مرگ آنها می شود را محکوم می کند و از کمسیر عالی حقوق بشر ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درامور ایران و دبیرکل سازمان ملل و سایر مراجع حقوق بشری خواهان اقدام فوری و عملی بمنظور پایان دادن به شکنجه و اذیت و آزار زندانیان در ایران است.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *