• Thursday 20th June 2019

انتقال زندانی سیاسی بیمار هموطن بلوچ شیرمحمد شیرانی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان اردبیل

زندانی سیاسی شیر محمد شیرانی ۳۰ ساله که از بیماری حاد کلیوی و دستگاه گوارشی رنج می برد با مراجعه به مسئولین زندان خواهان درمان خویش در بیمارستانهای خارج از زندان و یا به وی مرخصی استعلاجی دهند تا خود اقدام به درمان خویش نماید اما بدستور بازجویان وزارت اطلاعات، روز ۲۵ مهر ماه بجای درمان وی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان اردبیل منتقل نمودند.
بنابه گزارش رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» انتقال زندانی سیاسی بیمار هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان اردبیل به دلیل اعتراض به عدم درمان. زندانی سیاسی شیر محمد شیرانی ۳۰ ساله که از بیماری حاد کلیوی و دستگاه گوارشی رنج می برد با مراجعه به مسئولین زندان خواهان درمان خویش در بیمارستانهای خارج از زندان و یا به وی مرخصی استعلاجی دهند تا خود اقدام به درمان خویش نماید اما بدستور بازجویان وزارت اطلاعات، روز ۲۵ مهر ماه بجای درمان وی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان اردبیل منتقل نمودند. علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته همچنان در سلولهای انفرادی و علاوه بر دردهای طاقت فرسای بیماریش در شرایط غیر انسانی سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان اردبیل نگهداری می شود. او بارها به بهداری زندان برای درمان مراجعه نموده بود .ولی بهداری زندان به وی و مسئولین زندان اردبیل اعلام کرده بودند که قادر به درمان وی نیستند و او می بایست در یکی از بیمارستانهای خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد. زندانی سیاسی شیراحمد شیرانی مدتها است که از دردهای طاقت فرسایی رنج می برد.این زندانی سیاسی بارها به مسئولین زندان مراجعه نموده بود و خواهان درمان خویش شده بود و حتی به آنها پیشنهاد داده بود که به وی مرخصی استعلاجی دهند تا با هزینه خودش اقدام به درمان خویش نماید اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند. زندانی سیاسی شیر محمد شیرانی ۶ سال پیش در تهران دستگیر شد و در دادگاه انقلاب در یک دادگاه فرمایشی بدون داشتن وکیل به ۲۲ سال زندان محکوم نمود و او را به زندان اردبیل تبعید نمود این در حالی است که او ساکن زاهدان می باشد و بدلیل دوری راه و هزینه های زیاد سفر خانواده وی قادر به ملاقات با وی نیستند . فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران، انتقال زندانی سیاسی هموطن بلوچ که در زندان اردبیل در تبعید بسر می برد و از بیماری حاد کلیوی و گوارشی رنج می برد بجای درمان وی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه اردبیل را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به اعدام و شکنجه و عدم درمان زندانیان سیاسی در ایران خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فعالین حقوق بشر و دمکراسى در ایران ۱۰آبان٩۵ برابر با ۳۰ اکتبر ٢٠١۶ گزارش به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد سازمان عفو بین الملل


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *