• Sunday 18th August 2019

ببینید: ویدئویی از شرایط خطرناک و مرگ آفرین برای دانش آموزان و دیگر ساکنین در منطقه دشتیاری سیستان و بلوچستان برای عبور از رودخانه