• Wednesday 3rd June 2020

ببینید: ویدئویی از شرایط خطرناک و مرگ آفرین برای دانش آموزان و دیگر ساکنین در منطقه دشتیاری سیستان و بلوچستان برای عبور از رودخانه