• Sunday 9th August 2020

بررسی وضعیت بلوچستان اشغالی در جلسه علنی پارلمان نروژ

روز چهارشنبه چهارم ژوئن وضعیـت اسفنـاک بلوچستـان اشغالی در جلسـه عمومی پارلمان نروژ مطرح شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان کلیه احزاب سیاسی، تنی چند از فعالین حقوق بشر و خبرنگاران وابسته به رسانه های نروژی برگزار شد وزیرامور خارجه نروژ آقای « ویـدار هلگسـن » نیز جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان پارلمان حضور داشت.

بررسی وضعیت بلوچستان اشغالی در جلسه علنی پارلمان نروژ

روز چهارشنبه چهارم ژوئن وضعیـت اسفنـاک بلوچستـان اشغالی در جلسـه عمومی پارلمان نروژ مطرح شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان کلیه احزاب سیاسی، تنی چند از فعالین حقوق بشر و خبرنگاران وابسته به رسانه های نروژی برگزار شد وزیرامور خارجه نروژ آقای « ویـدار هلگسـن » نیز جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان پارلمان حضور داشت.

آقای «سوین رونالد هانسن» عضو کمیته ریاست پارلمان و عضو کمیته امور خارجه پارلمان سخنرانی خود را به بلوچستان، نقض گستره حقوق بشـر و شرح وضعیت مردم بلوچ اختصاص داده بود. وی با استناد به گزارشات کمیسیون حقوق بشر آسیا ازکشف چهار گور دسته جمعی در منطقه خضـدار و یک گور دسته جمعی در اطراف زاهدان و نقض همه جانبه حقوق بشر از جانب حکومتهای ایران و پاکستان سخن گفت. وی در ادامه سخنانش از وزیرامور خارجه نروژ پرسید وزارتخانه شما در رابطه با وضعیت بلوچستان و حقوق بشر در آن سامان چه فعالیتهایی داشته است؟
وزیر خارجه نروژ آقای « ویـدار هلگسـن » به سوال آقای هانسن چنین پاسخ داد:
وزارت امورخارجه نروژ وضعیت حقوق بشر را دربلوچستان دنبال می کند. در مورد وضعیت بلوچستان در ایران گزارش رسیده است که مقامات ایرانی جوانان بلوچ را دسته دسته اعدام می کنند. بعنوان مثال در ماه اکتبر سال گذشته ساعاتی پس از یک درگیری مسلحانه بین شورشیان بلوچ و پلیس ایران، ۱۶ تن از زندانیان سیاسی بلوچ اعـدام شدند. اعدام شدگان هیچ ربطی به درگیری مسلحانه نداشتند و مقامات قضایی ایران رسما اعلام کردند که اعدام زندانیان بلوچ به قصد انتقام گیری از شورشیان بلوچ بوده است. کشف گورهای دسته جمعی در بلوچستان نمونه دیگری از نقض حقوق بشر در آنجاست. گزارشات رسیده از وضعیت بلوچها در ایران و پاکستان فوق العاده نگران کننده است. همکاریهای نزدیک وزارت خارجه و سفارتخانه نروژدر اسلام آباد با سازمانهای حقوق بشـری و سازمان ملل متحد برای بهبود وضیت حقوق بشر در بلوچستان در حال گسترش است.

هزاران جوان بلوچ که در ایران و پاکستان دستگیر شده اند همچنان مفقودالاثر هستند . از شواهد و قراین پیداست که کشتار مردم بیگناه در بلوچستان ادامه داشته و دولت شیعی تهران در صدد است تا بلوچستان را بسوی یک جنگ مذهبی سوق دهد زیرا که مردم بلوچ سنی هستند.

پس از سخنان وزیر امورخارجه نروژ آقای روالد هانسن نماینده پرسشگر مجلس به سخنانش چنین پایان داد: ضمن تشکر از وزیر خارجه لازم به تاکید است که ملت بلوچ صاحب تاریخی سرزمین خویش است . پس از جنگ جهانی اول و دوم رویدادهای منطقه به نفع آنان نبوده است. بلوچها علاوه بر از دست دادن اداره سرزمین خویش از نظراقتصادی،


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *