• Sunday 17th January 2021

تصاویر “محرومیت و فقر شدید” مردم بلوچ در جنوب استان کرمان

در زمان حکومت پهلوی پدر و پسر، سرزمین بلوچهای ایران فعلی به 4 قسمت تقسیم شد، یک قسمت به خراسان، یک قسمت به کرمان و یک قسمت به هرمزگان الحاق گردیده شدند و در قسمت چهارم نیز استان سیستان و بلوچستان (در آن زمان استان فقط به نام “استان بلوچستان” بود) فعلی تشکیل شد.
یکی از خبرگزاری‌های ایران درباره مناطق محروم جنوب استان کرمان نوشته: “محرومیت هم از توصیف شرایط ناگوار جنوب کرمان عاجز است”.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *