• Sunday 31st May 2020

روزنو، هر روزتان نوروز

روزنو، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی بر شما همنوع عالیقدر و دوست گرامی شاد و مراد باد.

به امید پیروزی مردم ایران بر اهریمن صفتان حاکم بر ایران.

حزب مردم بلوچستان

۲۰.۰۳.۲۰۱۹ برابر با اولین اوقات سال ۱۳۹۸ خورشیدی