• Wednesday 3rd June 2020

زندانیان سیاسی کرد در بند 6 زندان گوهردشت اعلام اعتصاب غذا نمودند

گزارشات تایید نشده حاکی از آن است که زندانیان سیاسی کرد در سایر بندها و زندانها قصد دارند که در این 2 روز اقدام به اعتصاب غذای گسترده نمایند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج ،زندانیان سیاسی کرد در این بند در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای زندان و سایر موارد قصد دارند که در روزها 27 و 28 بهمن مان اقدام به اعتصاب غذا نمایند.

زندانیان سیاسی کرد در بند 6 زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای حاکم بر این بند و سایر موارد اعتصاب غذای خود را از روز یکشنبه 27 بهمن ماه آغاز خواهند کرد و تا پایان روز دوشنبه 28 بهمن ماه آن را ادامه خواهند داد.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *