• Sunday 27th September 2020

Category: Uncategorized

سیاست مشت آهنین رژیم و مسدود نمودن اینترنت نمی‌توانند مبارزات مردم ایران را به عقب برانند/ حزب مردم بلوچستان اعتراضات خودجوش مردم علیه گرانیِ سه برابری قیمت بنزین به اوج خود رسیده و جنبش اجتماعی مردمان ایران را وارد فاز تازه‌ای...

Read More
Loading